گروه صنعتی پاسارگاد

خانه پرشر سوئیچ ۱۰بار شم ایتالیا
پرشر سوئیچ ۱۰بار شم ایتالیا

نمایندگی شم CEME ایتالیا

برای محافظت از تجهیزات و سیستم های صنعتی تحت فشار از وسایل مختلفی استفاده می شود. یکی از این تجهیزات پرشرسوئیچ ها هستند و وظیفه شان درون سیستم این است هنگامی که فشار موجود در کمپرسور به میزان مشخصی رسید، سیستم را قطع کنند تا از آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم جلوگیری کنند..

در واقع می توان گفت هنگامی که در یک پرشر سوئیچ فشار به حد مورد نظر می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال شده، با فعال شدن کنتاکت؛ سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر برای فرمان صادر و سیستم قطع می شود. در واقع این سوئیچ ها که به آنها سوئیچ فشار هم گفته می شود یک مدار الکتریکی را در فشار معینی خاموش و روش می کنند.

جالب است بدانید در پرشر سوییچ ها هم مانند مانومتر (گیج فشار) از المان ها و روش های تبدیل فشار به حرکات مکانیکی استفاده می کنند! فرقی نمی کند که پرشرسوئیچ مورد استفاده از چه نوعی باشد، در تمامی حالت ها قطعه تحت فشار بر اثر اعمال نیرو و فشار تغییر شکل داده و کنتاکت قطع یا وصل می شود….

پرشر سوئیچ ۱۰بار شم ایتالیا

در واقع می توان گفت هنگامی که در یک پرشر سوئیچ فشار به حد مورد نظر می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال شده، با فعال شدن کنتاکت؛ سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر برای فرمان صادر و سیستم قطع می شود. در واقع این سوئیچ ها که به آنها سوئیچ فشار هم گفته می شود یک مدار الکتریکی را در فشار معینی خاموش و روش می کنند.

جالب است بدانید در پرشر سوییچ ها هم مانند مانومتر (گیج فشار) از المان ها و روش های تبدیل فشار به حرکات مکانیکی استفاده می کنند! فرقی نمی کند که پرشرسوئیچ مورد استفاده از چه نوعی باشد، در تمامی حالت ها قطعه تحت فشار بر اثر اعمال نیرو و فشار تغییر شکل داده و کنتاکت قطع یا وصل می شود….